-
 • قوانین و مقررات نرم افزار:
 • تعهدات فروشنده:
 • 1- فروشنده ضامن صحت عملکرد نرم افزار در طول مدت قرارداد می باشد.
  2- ارائه خدمات پشتیبانی فنی، در طول مدت قرارداد بصورت رایگان انجام می پذیرد و این خدمات شامل رفع اشکالات منطقی می باشد و درصورت آپدیت با ویژگی های جدید هزینه جداگانه دریافت خواهد شد.
  3- فروشنده متعهد به راهنمایی برای استفاده از نرم  افزار می باشد ولی تعهدی نسبت به عدم آگاهی خریدار از ضوابط و دانش کامپیوتر ندارد.
  4- فروشنده ملزم به ارائه مشاوره و پشتیبانی تلفنی در طول مدت قرارداد می باشد.
  تعهدات خریدار:
 • 1. ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﻧﮕﻬﺪاری از ﻗﻔﻞ ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت ﻣﻔﻘﻮد ﺷﺪن، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻗﻔﻞ درﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﮔﺮدد ﮐﻪ هزینه آن معادل با کل نرم افزار می باشد.
  2. ﺧﺮﯾﺪار ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺮارداد ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ ﻣﺎده (3) اﯾﻦ ﻗﺮارداد ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و این مبلغ تحت هیچ شرایطی قابل برگشت نیست.
  3. حق امتیاز برای فروشنده میباشد و خریدار و کارکنان وی حق تکثیر و تغییر و برگردان مستندات اصلی یا قسمتی از نرم افزار و الگوبرداری از نرم افزار را ندارند.
  4. ﭘﺸﺘﯿﺒﺎن ﮔﯿﺮی ، ﺣﻔﻆ و ﻧﮕﻬﺪاری از اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﻋﻬﺪه ﺧﺮﯾﺪار ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺻﻮرت از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﻮارد ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺮﻗﺒﻪ از ﻗﺒﯿﻞ وﯾﺮوﺳﯽ ﺷﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ، ﺣﺬف اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﺪی ﯾﺎ ﺳﻬﻮی و ﯾﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﺨﺖ اﻓﺰاری ﻫﯿﭽﮕﻮﻧﻪ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
  5. در ﺻﻮرت ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری ، دﺳﺘﮑﺎری ﻏﯿﺮ ﻣﺠﺎز در ﻓﺎﯾﻠﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ، اﻗﺪام ﺑﻪ ﻫﮏ ﯾﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻠﻬﺎ و ﻣﻮارد ﻣﺸﺎﺑﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮔﺮدد ، ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ ﻓﻨﯽ ﻧﺮم اﻓﺰار ﻟﻐﻮ ﻣﯽ ﮔﺮدد.
  6. خریدار حق واگذاری نرم افزار به غیر را ندارد و نرم افزار تحت هیچ شرایطی پس گرفته نمی شود.
  7. خریدار ملزم به پرداخت هزینه پشتیبانی نرم افزار در تاریخ مقرر خواهد بود و درصورت پرداخت نشدن مبلغ، فروشنده هیچ گونه تعهدی نسبت به پشتیبانی نرم افزار نخواهد داشت.
  8. مبلغ هاست و پشتیبانی وبسایت بصورت جداگانه خواهد بود و درصورت پرداخت نشدن مبلغ اطلاعات خریدار تا یک ماه نگهداری و بعد از یک ماه از سرور حذف خواهد شد.
  9. هاست سابت فقط برروی سرورهای شرکت فروشنده امکانپذیر میباشد.
  10- درصورت اضافه شدن امکانات جدید به سایت و نرم افزار خریدار ملزم به پرداخت هزینه ویژگی های جدید بصورت جداگانه میباشد.
  اﯾﻦ ﻗﺮارداد در 5 ﻣﺎده ، دو ﺻﻔﺤﻪ و دو ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﺮ دو ﻧﺴﺨﻪ دارای ارزش ﯾﮑﺴﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺗﺎ ﺑﻘﺎی ﺷﺨﺼﯿﺖ ﺣﻘﯿﻘﯽ و ﺣﻘﻮﻗﯽ اﻣﻀﺎء ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن آن ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ . اﯾﻦ ﻗﺮارداد از ﻟﺤﺎظ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ از ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯿﻨﻤﺎﯾﺪ .
   
 • ----------------------------------------------------------------------------
 •  : موجود در نسخه
 •  : غیر قابل افزودن به نسخه
 •  : قابل افزودن به نسخه
 • : در حال آماده سازی 
 • : ویژگی جدید اضافه شده
 •  هر نسخه شامل : لوح فشرده نصب نرم افزار + لوح فشرده sql server 2014  + قفل سخت افزاری
 •  جهت خرید نرم افزار بر روی  کلیک نمایید.
کد عنوان مقدماتی
(Basic)
استاندارد
(Standard)
حرفه ای
(Professional)
قیمت (تومان)
--- قیمت فروش (تومان) تولید نداریم.   تولید نداریم. 860.000 تومان - - -
ماژول های مرتبط با سفارش
1 سفارش فروش


- - -
سفارش خرید 


- - -
امکان صدور فاکتور فروش

- - -
 امکان صدور فاکتور خرید


 - - -
5 امکان صدور پیش فاکتور فروش 


- - -
10 امکان صدور پیش فاکتور خرید 


- - -

امکان ثبت نام نمایشی در فاکتور 


 
  ثبت سفارش سریع تک آیتمی / چندآیتمی  
  مشاهده موجودی انبار در هنگام ثبت سفارش 


 
11 امکان تعریف چند قلم آیتم برای یک سفارش 

  - - -
12 امکان تعریف شماره فاکتور(اتوماتیک و دستی) 


- - -
13 امکان ثبت تاریخ در فاکتور(اتوماتیک و دستی) 


- - -
14 چاپ عکس فایل روی فاکتور 


- - -
  تغییر واحد پولی و چاپ واحد پولی روی فاکتور


 - - - 
15 امکان تعریف کلیدواژه  


- - -
16  ثبت دستگاه مرتبط با هر آیتم سفارش 


- - - 
17 مشخص کردن انبار برای هر آیتم سفارش 


- - -
18 درج توضیحات برای هر آیتم سفارش 


- - -
19 ثبت طراح مرتبط 


- - -


نمایش طرحهای مرتبط به هر طراح در هنگام ورود به برنامه (کارتابل)


- - -
  مشاهده سفارشات و آیتم های مرتبط با یک دستگاه خاص 


 
21 محاسبه اتوماتیک تیراژ زینک 


- - -
22 محاسبه اتوماتیک تاریخ تحویل سفارش 


- - -
23 ثبت فایل های مرتبط با هر آیتم سفارش 


- - - 
24 تشخیص اتوماتیک مد رنگ(RGB , CMYK) 

- - - 
25 ساخت تصویر بندانگشتی از فایل 


- - - 
26 ذخیره کردن مسیر فایل 


- - -
27 ثبت خدمات مرتبط با هر آیتم براساس رسته مربوطه 


- - -
28  محاسبه قیمت هر آیتم :مجموع هزینه کالا/مجموع هزینه خدمات/مجموع هزینه طراحی


- - -
29 ثبت خدمات کلی برای هر سفارش 


 - - -
30 محاسبه مالیات : درصد یا میزان مالیات 


- - -
31 ثبت مشخصات تحویل گیرنده: نام، تلفن، آدرس و... 


- - -


جستجو در میان فایل ها 


- - -


جستجوی فوق پیشرفته  


 - - -

مدیریت اولویت های سفارش 


- - - 

چینش تصاویر 


- - -


مدیریت مراحل انجام کار در چاپخانه یا کانون تبلیغاتی


- - -

رنگ بندی مراحل سفارشات


- - -

ارسال پیامک جداگانه برای هر مرحله


- - -
  کارتابل کاربران 


- - - 
ماژول های مرتبط حسابداری
37 امورمالی اتوماتیک


- - -
371  دریافت از و پرداخت به


- - -
372 ثبت هزینه و درآمد 


- - -
373 بانک به بانک / صندوق 


- - -
374  صندوق به بانک /صندوق 


- - -
375   حواله


- - -

ثبت تاریخ در امورمالی 


 

ثبت موجودی اول دوره برای حساب های بانکی و صندوق ها 


 

ثبت تراز اول دوره برای افراد در سال مالی کنونی 


 

محاسبه سود و زیان   دفتر کل/معین/تفضیلی   
- - - 
38 گزارش صورت حساب فرد 


- - -
  گزارش صورت حساب سازمانی


- - - 
39 صورت حساب صندوق 


- - -
40 ریزعملکرد بانک 


- - -

تراز آزمایشی: دوستونه / چهارستونه


- - -
41 اطلاعات آماری کلیه تراکنش ها 


- - -
42 مشاهده مانده حساب کارهای تمام شده 


- - -

امکان تغییر تاریخ در سند اصلاحیه


 
43 امکان چاپ کلیه گزارش ها در هر فرم 


- - -
44 مشاهده صورت حساب کلی: افراد


- - -
  مشاهده صورت حساب سازمانی 


- - - 
45  مشاهده صورت حساب کلی: صندوق


- - -
46  مشاهده صورت حساب کلی: حساب های بانکی


- - - 
  امکان مشاهده فقط بدهکاران/بستانکاران/تسویه/ همه درصورت حساب های کلی


- - - 

امکان ارسال پیامک به انتخاب‌شده‌های صورت‌حساب کلی افراد (مثلا فقط بدهکاران را نمایش می‌دهید و بعد از انتخاب کردن همه آن‌ها برایشان پیامک ارسال می‌کنید 


- - -
47 گزارش اسناد حسابداری 


- - -
48 مدیریت پیشرفته چک ها:دریافتی و پرداختی 


- - -

امکان خرج چک برای هزینه و درآمد 


 


ارسال پیامک سررسید موعد چک 

- - -
50 مدیریت کامل دسته چک ها 


- - -
51 افتتاح حساب 


- - - 
52 مدیریت صندوق ها 


- - -
53 مدیریت سرفصل ها 


- - -
54 مدیریت سال های مالی 


- - -
ماژول های مرتبط با انبارداری و کالا
55 مشاهده کاردکس کالا


- - -
56 تعریف چند انبار 


- - - 
57 مشاهده اسناد انبارداری 


- - -
58 ثبت سند ورود و خروج کالا 


- - -
59 دسته بندی کالاها و خدمات براساس رسته ها: افست، دیجیتال و لارج فرمت 


- - -
60 مدیریت و تعریف خدمات 


- - -
61 محاسبه قیمت خدمات براساس فرمول 
 
- - -
62 امکان تعریف کالا 


- - -
63 ثبت پَس پیش فرض برای هر کالا 


- - -
64 تعریف واحد و تعداد در واحد برای هر کالا 


- - -
65 محاسبه قیمت کالا براساس فرمول 


- - -

محاسبه زمان آماده سازی کالا براساس فرمول 


- - -
67 امکان ثبت موجودی اولیه برای هر کالا   

- - -
  گزارش موجودی کالاها ::: امکان مشاهده موجودی های منفی- - -
ماژول های مرتبط با اطلاعات پایه
68 مدیریت افراد و دفترچه تلفن


- - -
  تعریف کد اشتراک برای هر فرد  


 - - - 
  ثبت مسیر پوشه هر فرد و دسترسی سریع به پوشه 


- - -
  مشاهده افراد مرتبط با یک سازمان 


- - - 
69 ثبت سقف اعتبار برای هر مشتری 


- - -
70 ثبت سقف اعتبار اتوماتیک و غیر اتوماتیک 

- - -
71 امکان درنظرگرفتن "محاسبه متراژ زیر یک متر مربع = یک متر مربع" برای هر مشتری

- - -
  امکان محاسبه عرض و ارتفاع زیر یک متر = یک متر مربع


- - -
72  ثبت سازمان حقوقی مرتبط با هر مشتری


- - -


ارسال پیامک  وایمیل خوش آمد گویی به محض ثبت مشتری جدید 


- - -


ارسال پیامک و ایمیل مانده حساب مشتری 


- - -


ارسال پیامک و ایمیل اتمام کار به مشتری 


- - -
76 مدیریت سازمان ها 


- - -
77  مدیریت کاربران برنامه


- - -
78 مدیریت سطح دسترسی برنامه 


- - -
  مدیریت نمایش ستون های جدول 
 
- - -
79 مدیریت دستگاه ها 


 - - -
80 مدیریت توضیحات پیش فرض برنامه 


- - -
81 مدیریت گروه های قیمت 


- - -
82 امکان ارث بری یک گروه قیمت از گروه دیگر 


- - -
83 بازه بندی قیمت کالا ها و خدمات 


- - - 
سایر ماژول ها
84 ثبت نام و لوگوی چاپخانه شما


- - -
85 تنظیمات پیش فرض قیمت ها 


- - -
86 تنظیمات پیش فرض توضیحات و اندازه فاکتور 


- - -
87 تنظیمات تصاویر بندانگشتی 


 - - -
88 تنظیمات متن های پیش فرض پیامک: متن پیش فرض اتمام سفارش / متن پیش فرض دریافت و پرداخت حساب / و ... 


- - -
89 پیشتیانی از متن متغیر پیامک 


- - -
90 پشتیبان گیری و بازیابی اتوماتیک 


- - -


تنظمیات ایمیل 


- - -
92 قابلیت نصب شبکه ای  1 کاربر  2 کاربر 3 کاربر   هر کاربری اضافه : 110.000 تومان
93 امکان ساخت ماژول سفارشی  


 تماس بگیرید
94 طراحی فاکتور اختصاصی 


هر فاکتور: 140.000 تومان


مدیریت پیامک ها 

- - -
96 سامانه فوق هوشمند پیامک
  http://sms.chapyar.com
+ شماره اختصاصی 5000490.000
تومان
97 پیامک رایگان  100 عدد  100 عدد  100 عدد  - - -
98 قیمت هر پیامک  - - - - - - - - -  18 تا 15 تومان
افزونه های ویژه 
  کالرآیدی و ثبت جزئیات تماس مشتری 
(دو خط)
دانلود فیلم
 

300.000
 تومان
  کالرآیدی و ثبت جزئیات تماس مشتری 
(چهارخط)
 

330.000
تومان
  کالرآیدی و ثبت جزئیات تماس مشتری 
(هشت خط)425.000
تومان
  مدیریت پروژه و واسطه های فروش 
دانلود فیلم110.000
تومان
  کالای ترکیبی 


180.000
تومان
  ادغام فاکتورها
دانلود فیلم
  110.000
تومان 
  ربات تلگرامی / تلگرامیار       

215.000  تومان

خدمات
--- پشتیبانی رایگان نرم افزار (1 سال)
از یک سال به بعد هر سال  = 15% مبلغ روز نرم افزار 

پشتیبانی شامل:
 • پاسخگویی تلفنی، ایمیل، 
 • راهنمایی با وصل شدن به سیستم شما توسط نرم افزار TeamViewer
 • نصب رایگان نرم افزار
موجود در پکیج موجود در پکیج موجود در پکیج - - -

buy

چاپیار نرم افزار حرفه ای حسابداری و مدیریت چاپ ( لارج فرمت، افست و دیجیتال)

سرعت، هماهنگی، حسابداری